Преглед на файлове

notes to compile and use

master
Markus Bergholz преди 3 години
родител
ревизия
aa8943528a
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 2 реда
  1. +4
    -2
      redis-sql.c

+ 4
- 2
redis-sql.c Целия файл

@@ -1,5 +1,7 @@
// $ gcc -I ../ -fPIC -lsqlite -std=gnu99 -shared -o short shotr.c
// $ ld -o short.so short -shared -Bsymbolic -lc
// $ gcc redis-sql.c -I ../ -fPIC -lsqlite3 -std=gnu99 -shared -o sql.o
// $ ../redis-server --loadmodule ./rsql.o
// 127.0.0.1:6379> sql.version
// "3.14.2"

#include <sqlite3.h>
#include <string.h>


Зареждане…
Отказ
Запис