Преглед на файлове

remote alias for h and add function/alias for weather information

master
Markus Bergholz преди 3 години
родител
ревизия
a421b95942
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 2 реда
  1. +6
    -2
      bash/mb.bashrc

+ 6
- 2
bash/mb.bashrc Целия файл

@@ -21,10 +21,9 @@ alias mp3="mplayer *.mp3"
alias n="nano"
alias nani="nano"

function search_in_bash_history () {
function h () {
grep "$1" ~/.bash_history
}
alias h="search_in_bash_history"

## lua
######
@@ -74,3 +73,8 @@ if [ -f "/usr/share/autojump/autojump.bash" ]; then
source /usr/share/autojump/autojump.bash
fi

## wttr.in
function wttr () {
curl wttr.in/"$1"
}
alias wetter="wttr"

Loading…
Отказ
Запис